PRIVACY BELEID   Versie 2.0      Datum: 4 juni 2018

 Met dit Privacy beleid geeft het Regio13vorm, inhoud en uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Regio13 verwerkt persoonsgegevens om haar doel te realiseren, zoals statutair beschreven.
 2. Het bestuur van Regio13 is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals de AVG dat voorschrijft.
 3. De grondslag voor Regio13 voor het verwerken van persoonsgegevens is a) De toestemming van de betrokken personen (leden) en b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Regio13 (dwz coördinatie van atletiekwedstrijden).
 4. Regio13 registreert in alleen “Gewone persoonsgegevens” en geen “Bijzondere persoonsgegevens”. Dat wil zeggen wij registreren geen medische gegevens.
 5. Van de “Gewone persoonsgegevens “ registreren wij uitsluitend “Voornaam en Achternaam “ of “Functie” bv “Voorzitter atletiekvereniging X”. Deze gegevens zijn nodig voor de coördinatie van wedstrijden binnen Regio 13.
 6. Bovendien is er een contact formulier waarmee atleten bezwaren kunnen indienen tegen het toegekende puntenaantal. Dat formulier bevat uitsluitend naam en E mailadres.
 7. Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).
 8. Regio13 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 9. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 10. Regio13 verwerkt of biedt geen persoonsgegevens van leden aan t.b.v. social media en de eigen website. Op Facebook en onze website vermelden wij geen persoonsgegevens en wij plaatsen geen foto’s.
 11. Bij het gebruiken van de Email wordt zoveel als mogelijk gewerkt met “BCC”.
 12. Regio13 hecht grote waarde aan een veilige verwerking van de  persoonsgegevens. Regio13 zorgt ervoor dat de juiste technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen. (software, virusscanners, back-up’s, autorisaties, afsluitbare dossierkasten, papiervernietigers)
 13. De internetbeveiliging van de website, de Pc’s en de verbindingen moet aan hoge eisen voldoen. De beveiliging van de Pc met de centrale registratie scoort 100% als het gaat om veiligheid op de test van Scancirkel.nl en 100% op de test  van  www.internet.nl.
 14. Regio 13 bewaard de persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de grondslag en het doel.
 15. Wedstrijdorganisaties en atleten in Regio 13 hebben het recht inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van heb ontvangen hebben. Zij kunnen tevens bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan) door onze verwerkers. Indien wij  persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan heeft betrokkene altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 16. Regio13 heeft een register met verwerkingsactiviteiten dat wordt beheerd door een bestuurslid die ook aanspreekpunt is op dit gebied. In het register met verwerkingsactiviteiten is o.a. opgenomen: doelen voor verwerking persoonsgegevens, categorieën personen verwerking gegevens, einddatum en ontvangers van te verstrekken gegevens.
 17. Regio13 heeft een register van datalekken, dat wordt beheerd door de applicatiebeheerder. Deze functionaris meldt ook eventuele datalekken.
 18. Mocht er een klacht ontstaan over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 19. Als Regio 13 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@regio13.nl

Bestuur Regio 13